PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

Risicogestuurd Projectmanagement® (RPM®)

We leven in een snel veranderende maatschappij. Is jouw organisatie zich ervan bewust dat sommige projecten een andere aanpak vragen met passende sturing? En dat projecten managen vraagt om andere competenties en gedrag van de projectbetrokkenen? De tijd van NU vraagt om een werkwijze gericht op doel- en resultaatgerichtheid, samenwerken, eigenaarschap, flexibiliteit, vertrouwen creëren en het denken in belangen van alle betrokkenen. Dit betekent dat medewerkers in projecten meer moeten kunnen dan alleen het goed beheersen van tijd, geld en kwaliteit. Ze dienen te beschikken over de juiste competenties en gedrag om het hele krachtenveld van een project te managen: omgeving, organisatie, mensen, resultaat en belangen. De projectfocus dient te liggen op het gezamenlijk creëren van waarde (doelen/ambities) en het gezamenlijk doorleven van de ontstane onzekerheden, zodat passende actie kan worden genomen. Wij noemen dit: RPM®

RPM®is geen ‘one size fits all’ opleiding, maar een ‘ontwikkeltraject’ gericht op de professionele ontwikkeling van de medewerker. Hierbij zijn drie zaken belangrijk:

 1. Persoonlijke effectiviteit:(persoonlijk) leiderschap, communicatie, samenwerken, zelfreflectie en zaken bespreekbaar maken.
 2. Risicogestuurd denken en handelen:bewust zijn van onzekerheden en het belang van de beheersing ervan, waarbij men open communiceert, elkaar aanspreekt en met elkaar eenduidige afspraken maakt over de beheersing en de eigen acties hierin.
 3. Inhoudelijke(basis)kennis van projectmatig werken/projectmanagement

Projectmanager als regisseur

De projectmanager heeft in een project de rol als regisseur en houdt de waarde die het project dient te creëren steeds als focus. Daarbij geeft de projectmanager ook aandacht aan stakeholdermanagement, risicomanagement, bewuste besluitvorming, communicatie en samenwerking met de overige teamleden en de omgeving van het project. De projectmanager maakt alle projectbetrokkenen bewust van de rol die zij spelen en stelt hen de juiste middelen ter beschikking om het beoogde resultaat te behalen. Belangrijk hierbij is het spreken van een gezamenlijke taal door alle projectbetrokkenen, ieder met zijn eigen inbreng vanuit zijn eigen discipline en deskundigheid van cruciaal belang. Hij/zij maakt verbinding tussen ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden van mensen binnen en buiten het team.

Leertraject

Bij de start van het ontwikkeltraject voeren we een 0-meting uit op basis van vooraf gedefinieerde competenties, opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken. Het resultaat van de 0-meting is een ‘360 graden feedback rapport’. Elke deelnemer wordt gespiegeld op hun persoonlijke ontwikkeling ten opzichte van de vooraf gedefinieerde competenties. Gedurende het ontwikkeltraject wordt één extra meting uitgevoerd om zo de progressie van iedere deelnemer in beeld te brengen en om specifieke aandacht te geven aan zijn/haar ontwikkelpunten afzonderlijk.


Groepssessie/kick-off (1 dagdeel)

 • Presentatie organisatie: waarom dit programma? Hoe pakken wij het aan en wat willen wij bereiken?
 • Inspireren: wat is projectmatig werken en wat levert het op?
 • Beleven: bewust worden wat projectmatig werken inhoudt en waar de deelnemers staan in hun volwassenheid inzake projectmatig werken.

Persoonlijke Effectiviteit (1 sessie 1 dag, 4 sessie van 2 uur)

De sessies van Persoonlijke Effectiviteit (PE) zijn als volgt opgebouwd:

 • Individueel georiënteerd – inzicht in eigen reactief gedrag
 • Individueel georiënteerd – inzicht in toepassen proactief gedrag
 • Groepsdynamisch georiënteerd – het geleerde koppelen aan de dagelijkse praktijk

De PE-sessies starten met een groepssessie van twee dagdelen op een nader te bepalen locatie buiten uw organisatie. In deze groepssessie wordt met de groep vastgesteld wat de gewenste samenwerking binnen een project is en welk gedrag hierbij hoort. Als uitgangspunt gelden de geformuleerde wensen en ambities van het management van de organisatie. Na de groepssessie volgen vier PE-sessies van elk twee uur. Per sessie nemen maximaal zeven medewerkers deel. Elke twee weken vindt één nieuwe sessie per groep plaats.


Projectmanagement

Training (acht dagdelen) van de deelnemers in de harde aspecten van Risicogestuurd Projectmanagement®, waarin de projectaanpak[1] van WPS[H1] de rode draad is. In de training komen onder meer de volgende aspecten naar voren:

 • Vijf domeinen van bekwaamheden incl. jouw rol in het geheel
 • De impact van besluitvorming op kwaliteit, tijd en geld
 • Een project opdelen in logische samenhangende onderdelen (Work Breakdown Structure (WBS))
 • Risico’s/kansen en beheersing daarvan in een project
 • De projectmanager als regisseur

Vergoedingen

We maken graag eerst een persoonlijke afspraak. Variabalen in aantal deelnemers, tijddruk, maatwerkaanpassingen enzovoorts kunnen grote verschillen maken in de eindvergoeding. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvend voorstel op maat contact met ons [link] op.

Tekstbron: Michael Sauerbier en bewerkt door Koos van Raalte


 

 
Opbellen
E-mail