PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

De Perfecte Klas

Hieronder een korte beschrijving over de werkwijze, visie en methode die Choice Training inzet bij de integrale aanpak van het verbeteren van het pedagogische klimaat en het vergroten van de betrokkenheid van alle individuen binnen een onderwijslocatie om zo te komen tot een onderwijsorganisatie waar alle betrokkenen het naar de zin hebben en kunnen werken vanuit hun eigen ambitie en kracht.

De methode van de “Perfecte Klas” is een geïntegreerde aanpak om de verantwoordelijkheid binnen onderwijsorganisaties duurzaam te veranderen. Niet door veranderingen op te leggen maar door veranderingen te laten creëren en in te laten zetten door de betrokkenen zelf. Een intrinsieke aanpak die als resultaat heeft dat schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen. Dat zij zelf kiezen om bewust en verantwoordelijk mee te bouwen aan de gewenste cultuur in de onderwijsorganisatie.

Als er gekozen wordt om te werken aan de “Perfecte Klas” wordt er ook gekozen om als team aan de slag te gaan. De reden is dat alle betrokkenen op een eenduidige wijze vormgeven aan het gewenste gedrag. Dit “vormgeven aan het gewenste gedrag”, is teamsport.

Bij een “Perfecte Klas” traject is er gekozen om in eerste instantie de leerlingen te ondersteunen. Hier start het bewustzijnsproces en de gedragsveranderingen. Doordat de leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen gedrag tijdens de lessen wordt er effectief omgegaan met de interactie in de klas. Het gaat er om dat een leerling de keuze maakt die hem/haar helpt het einddoel te bereiken en niet een keuze die tegenwerkt. Het betreft hier niet de inhoudelijke kant van de lesstof, dit is aan de docenten.

De activiteiten tijdens de “Perfecte Klas” training zijn gebaseerd op theorieën vanuit het ervarend leren. Er wordt vanuit gegaan dat jongeren leren door doen en beleven van het geen ze aan het ondernemen zijn. De hieruit vloeiende ervaringen gaan ze omzetten naarleermomenten en passen deze toe in het dagelijksleven.

Het gaat in eerste instantie om het volgen van het natuurlijke aanwezige gedrag, de actie en het ervaren hiervan.  Aansluitend wordt er in groepsvorm gereflecteerd op de ervaringen die uit de actie voortkomen. Het leermoment volgt door het ontvangen van feedback van leeftijdsgenoten. De leerlingen vergelijken de ervaringen en besluiten veelal datgene eruit te halen dat voor hun zelf en de groep werkt. Dit laatste meenemen in de volgende actie geeft een lerend effect dat snel en doelgericht gedragsaanpassingen bewerkstelligt

Aansluitend en het liefst parallel aan het leerling programma: “De Perfecte Klas ”, wordt het trainingsprogramma voor de rest van het team gestart. De directie en docenten volgen de training “Persoonlijke Effectiviteit”. Deze training maakt dat de kijk op de leerlingen en de organisatie blijvend veranderd. In de training wordt er vastgesteld hoe het team de samenwerking met elkaar wil vormgeven en welk gedrag hierbij past. 

De training “Persoonlijke Effectiviteit”, is er op gericht dat het team proactief de oplossingen vorm geeft om gebalanceerd les te kunnen geven en deze vanuit de eigen verantwoordelijkheid en bewustzijn omzet in passende acties. Het gedrag en de taal die men spreekt dient eenduidig te zijn en gericht op de samenwerking tussen docenten en leerlingen in de klassen. Het leiderschap van de schoolleider of teamleider is cruciaal in dit proces. Zij geven het sturende voorbeeld!

Het team van Choice Training bestaat uit een gedreven groep mensen met kennis van en ervaring met de doelgroep.  Zij gaan uit van het positieve en zijn resultaatgericht. Ze doen een stapje extra zijn integer en betrouwbaar. De manier waarop de jongerewerkers de groep zal benaderen is op een vriendelijke/ zakelijke toon met een gepaste afstand/ nabijheid. Humor en plezier vormen een onderdeel van deze benadering; als mensen iets met plezier doen, ontstaat er een sfeer van openheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. De leerlingen kunnen zichzelf zijn en dat bevordert het bewustwordingsproces positief.

Hieronder vindt u een aantal referenties van medewerkers en directeuren van scholen waar Choice Training deze aanpak succesvol heeft toegepast:

Marieke van Kreek –Haven  (bovenschools directeur Yulius) :

 Drie van onze Yulius locaties maakte door een snel veranderende en groeiende doelgroep, vooral op pedagogisch klimaat, zware tijden door. Ik heb toen een beroep gedaan op de ondersteuning van Choice-Training.’

 De druk om een snelle oplossing te vinden was hoog. Vanaf het eerste moment hadden we een gezamenlijke missie. Een veilige fijne school voor al onze leerlingen en personeel.

Het commitment welke Rogier Greebe, in het eerste gesprek, op deze missie had uitgesproken, maken hij en zijn mensen tot op de dag van vandaag waar. 

 Het was heel fijn en ondersteunend om te merken dat een externe partij niet loslaat ook niet als het moeilijk is.  Met respect voor onze kernwaarden, onze leerlingen, personeelsleden en organisatie, hebben we met elkaar in korte tijd grote stappen kunnen maken. 

Na een eerste periode met 6 man extra ter ondersteuning op de werkvloer, hebben wij de methodiek van de “Perfecte Klas” ingezet met daarbij de waardevolle training Persoonlijke Effectiviteit voor het onderwijs personeel. Dit is waar Choice Training zich wat ons betreft onderscheidt van vele anderen. Choice Training biedt een totaalpakket waardoor je verandering brengt in alle lagen van een schoollocatie.

 Met elkaar maken wij nu samen “de Perfecte School”. 

 Met de volgende kernwoorden zou ik Choice Training willen typeren;

  • Toegewijd
  • Betrouwbaar
  • Deskundig 
  • Ervaren
  • Humor en plezier
  • Kwaliteit
  • Sparringpartner
  • Ontzorgen
  • 24/7

 

Wim van Starrenburg directeur OPDC LMC:

 Choice Training op het OPDC Rotterdam

Al bijna 10 jaar worden door Choice Training de lessen sport en bewegen in de vorm van Action Learning gegeven op het OPDC Rotterdam.

De aanleiding om Choice Training te vragen deze lessen te verzorgen was divers. Bij deze keuze hebben de volgende overwegingen meegespeeld:

Het OPDC kan door zijn beperkt aantal leerlingen een ‘reguliere’ gymnastiekdocent slechts een kleine taakomvang bieden (6 uur per locatie). Hierdoor is het moeilijk een docent in te passen in de werkwijze van het OPDC en de lessen af te stemmen op de gedragsdoelen die voor een leerling gelden. 

Choice Training is op de hoogte van de manier van werken op het OPDC en de gedragstrainingen die daar worden gegeven en kan haar docenten hierin opleiden en begeleiden.

Bij ziekte van een vaste gymdocent vervallen de sportlessen en neemt het onderwijzend personeel de lesuren over, wat tot taakverzwaring leidt. Choice Training zorgt bij ziekte van een docent voor een vervanger, zodat lessen doorgaan.

Medewerkers van Choice Training zijn goed op de hoogte van de jongerencultuur binnen de stad Rotterdam en houden hiermee rekening bij de benadering van de jongeren.

De lessen Action Learning worden met de jongeren voor besproken en geëvalueerd.

Medewerkers van Choice Training zijn bekend met een breed spectrum van sporten en beoefenen deze vaak op een hoog niveau.

Bij het organiseren van sportdagen en activiteiten kan Choice Training mede daardoor een uitdagend en passend programma verzorgen.

Naast Action Learning verzorgt Choice Training ook het programma ‘Perfecte Klas’, waarbij mensen worden ingezet om in de dagelijkse lespraktijk het bestaande docententeam te ondersteunen en versterken. De ervaring daarmee is zeker positief te noemen bij het werken aan gedragsdoelen met leerlingen.

 Tess Mijer( orthopedagoog Yulius) :

 Twee jaar geleden is Choice training ons te hulp geschoten in een tijd dat wij als school een moeilijke doelgroep moesten bedienen. Dit zorgde voor onveiligheid in de school en docenten hadden het zwaar om deze leerlingen te begeleiden en les te geven. De jongerenwerkers van Choice Training zorgden ervoor dat wij weer konden ademhalen. Ze boden ondersteuning en zorgden ervoor dat wij langzaam weer toe kwamen aan lesgeven. Het was een lange en zware tijd maar door Choice Training kregen we weer wat lucht. Heel positief hierin vond ik dat wij iets konden leren van de jongerenwerkers maar zij ook zeker van ons. Hier stonden zij ook voor open en dat was mooi om te zien. Zo ontstond er een mooie samenwerking tussen de school en Choice Training.  De werkwijze van de “Perfecte Klas” is nog steeds onderdeel van onze visie en hier wordt dagelijks aan gewerkt. Dit door middel van “Perfecte Klas” lessen die nog steeds door Choice Training worden verzorgd en door de eigen docenten in de klas. Ook wordt er jaarlijks een “Perfecte Klas” dag georganiseerd om een start hiermee te maken op een sportieve manier. De samenwerking verlooptzeer prettig en we ontvangen de jongerenwerkers nog steeds met plezier in onze school. 

Brechje Nekkers ( Docent Yulius) :

Voor Nekkers was de spreekwoordelijk druppel een heftige situatie in de klas: “Ik heb de ziekte van Crohn, een aandoening aan maag en darmen. Ik was net terug na een tijdje afwezigheid en kreeg te maken met een jongen die onhandelbaar was. Ik zei dat ik zijn moeder zou bellen en dat hij naar huis mocht. ‘Als je dat doet, schop ik je in je buik’, zei hij. Toen was het genoeg. Dit was de aanleiding voor een resetvoor de hele school. We gingen drie dagen dicht, voerden goede gesprekken en besloten onder meer dat alle 35 docenten gecoacht zouden gaan worden”, door de mensen van Choice-Traning middels de PE methode (Persoonlijke Effectiviteit)

Sindsdien spreken de docenten elkaar aan op gemaakte afspraken. Ze trekken voortaan één lijn. Persoonlijk werd Nekkers zich door de coaching ervan bewust dat zij verantwoordelijkheid moet nemen als ze dingen anders wil. Nekkers: “De training kwam echt binnen. Zo ben ik gestopt met roken en 15 kilo afgevallen. Ook ben ik mijn eigen fröbel gaan doorzien en mezelf meer gaan waarderen. In mijn werk ben ik effectiever geworden. Ik zie wat wel en niet bij mijn taak hoort en zeg nee als het me niet past. Vroeger was het één grote brei. Als ik in de stress schoot werd ik chaotisch. Ik werkte me drie slagen in de rondte zonder dat er iets uit mijn handen kwam. De coaching gaf mij en het team  inzicht in onszelf en overzicht over de situatie.”      

 

 

 

 

 

 

 

 
Opbellen
E-mail